Waar staan wij voor?

De Willem Alexanderschool wil bekend staan als een open Christelijke basisschool voor de wijk Schilderskwartier die:
 
  • Vanuit een protestants-christelijke grondslag onderwijs biedt in een pedagogisch klimaat waarin ieder kind zich veilig, aanvaard en competent voelt en respect heeft voor ieder medemens;
  • het leren aan kinderen en het leren van kinderen centraal stelt;
  • goed doordacht, eigentijds en duurzaam onderwijs verzorgt;
  • het extra goed doet op het gebied van leerlingenzorg;
  • structureel lessen kanjertraining aanbiedt;
  • leraren in dienst heeft met een onderzoekende houding, kennis van zaken en een open  houding naar kinderen, ouders en collega's.
 
 
 
Het leven en werken op de Willem Alexanderschool komt het beste tot uiting in onze slogan: 
 
                                    "Oog voor uw kanjer!" 

Hiermee willen we aangeven dat onderwijs voor ons meer is dan alleen ons werk doen. De slogan betekent in dit geval dat ieder kind wordt gezien en gehoord, zodat we in samenspraak met het kind en de ouders optimale ontwikkelingskansen creëren. Samen verbinden, samen ontwikkelen en vertrouwen in elkaar zijn kernwaarden.
 
 

Uitgangspunten
Op de Willem Alexanderschool wordt onderwijs gegeven op protestants-christelijke grondslag. Uitgangspunt voor al ons handelen is de Bijbel. Steeds weer stellen we ons de vraag hoe we ons geloof in Jezus Christus op eigentijdse wijze kunnen vormgeven. In de dagelijkse praktijk willen we hier dan ook vorm aan geven door kinderen te laten zien wat het betekent om christen te zijn. Dat we op aarde zijn om in dienst van God te leven en te beseffen dat we verantwoordelijkheid hebben voor de schepping en voor elkaar. Overigens zijn ook kinderen die niet tot een kerkelijke richting behoren van harte welkom.

Christelijke school
Wij zijn een christelijke school. Het is wél regel dat alle ouders, die hun kinderen aanmelden bij één van de basisscholen van de SPCO, een verklaring ondertekenen waarin staat dat zij de uitgangspunten van de school respecteren. Om goed inhoud te kunnen geven aan de ontwikkeling en opvoeding van de kinderen, vinden we het belangrijk om in gesprek te blijven met ouders. Wij zijn samen verantwoordelijk. Samen met de medezeggenschapsraad en de schoolraad hebben we een visie op onze identiteit geformuleerd. Deze luidt:
 
Visie op levensbeschouwelijke identiteit
 
  • Wij willen kinderen een christelijke levensbeschouwing voorleven.
  • Wij willen kinderen normen en waarden meegeven vanuit een hedendaagse christelijke levensbeschouwing.
  • Wij willen dat kinderen kennismaken met andere tradities en ruimte en respect hebben voor mensen met andere overtuigingen