Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) tracht de belangen van personeelsleden, ouders en leerlingen zo goed mogelijk te behartigen. De raad bestaat uit drie teamleden en drie ouders.

De MR heeft instemmings- en adviesrecht in zaken die met name het schoolbeleid betreffen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: de huisvesting van de school, de groepenverdeling, de schoolbegroting, onderwijs vernieuwing en de algemene gang van zaken in en om de school w.o. (brand-) veiligheid. Ook heeft de MR het recht om initiatieven te nemen.

De raad komt regelmatig bijeen. Daarnaast is er contact met de OR, de gemeenschappelijke MR en de directie van de school. 

De leden van de MR zijn: Simone Oostveen, Marjolein van Zuilen en Karin ter Horst