Aanmelden van leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.

Het kan zijn dat u verwacht dat uw kind op basis van zijn/haar ontwikkeling op de basisschool extra ondersteuning nodig heeft. In het kader van de wet op het passend onderwijs zorgen basisscholen er samen voor dat voor elk kind dat extra ondersteuning nodig heeft een passende plek beschikbaar is.
 
Het kiezen van een school
Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind, ook als uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Informatie over de ondersteuning die een school biedt, kunt u vinden in het ondersteuningsprofiel welke is op te vragen bij de school ( zie ook onze website www.willemalexanderwoerden.nl).

Uw kind aanmelden bij een school naar keuze
Hebt u een school gevonden die voldoet aan uw wensen? Dan meldt u uw kind minimaal 10 weken voordat uw kind 4 jaar wordt schriftelijk aan (op z'n vroegst vanaf de dag dat uw kind de leeftijd van 3 jaar bereikt).  

School onderzoekt of uw kind extra ondersteuning nodig heeft
Zodra u uw kind heeft aangemeld, onderzoekt de school welke extra ondersteuning uw kind nodig heeft. De school gebruikt vooral uw informatie om de ondersteuning van uw kind vast te stellen. Ook kan de school u verzoeken gegevens te verstrekken van de school van herkomst en/of betrokken instanties. 
 
Binnen 6 tot 10 weken na aanmelding een passend aanbod voor uw kind
De school doet u binnen 6 weken na uw aanmelding een passend aanbod. Ze laat u weten of ze uw kind kan plaatsen. Dit hangt af van de ondersteuningsbehoefte van uw kind en van de expertise en het ondersteuningsprofiel van de school. Als de school uw kind niet voldoende kan ondersteunen, zoekt de school binnen diezelfde zes weken een betere plek.
Hierbij kan de school het samenwerkingsverband betrekken.
De school mag de termijn van zes weken één keer met maximaal vier weken verlengen. Indien na 10 weken geen passende school gevonden is die uw kind kan inschrijven, heeft uw kind recht op een tijdelijke inschrijving op de school waar uw kind schriftelijk is aangemeld.
 
Ontwikkelingsperspectief
Voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte stelt de school in overleg met u het ontwikkelingsperspectief op waarin staat welke onderwijsdoelen uw kind zal kunnen halen. Binnen 6 weken nadat uw kind geplaatst is, stelt de school het ontwikkelingsperspectief vast. Dit gebeurt in overleg met de ouders. Indien u het niet eens bent met het beschreven perspectief, kunt u een beroep doen op de geschillencommissie ontwikkelingsperspectief (onderdeel van de Stichting Onderwijsgeschillen). Deze commissie brengt binnen 10 weken een oordeel uit aan het bevoegd gezag.